Rapporten

Koopmans, M. , J. Dekker, E.F. Kappers, J. Loonstra, 2024. Soorten van de wildlijst. Verkenning van oorzaken populatiedaling en mogelijkheden tot herstel. A&W-rapport 22-401. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.

Dekker, JJA & B Jonge Poerink, 2023. Resultaten van monitoring van nestpredatie bij weidevogels in Fryslân in 2023. Jasja Dekker Dierecologie & Ecosensys, Arnhem/Zuurdijk

Jonge Poerink, B., J.M. van der Ende, J.M. & J.J.A. Dekker, 2023. Pilotproject effect steenmarterbeheer op nestsucces weidevogels in Groningen 2023. Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie, Zuurdijk / Arnhem.

Dekker, JJA & Bob Jonge Poerink, 2022. Populatieomvang en effect van beheer op de populatiedynamiek van steenmarters in Fryslân. DOI: 10.13140/RG.2.2.33720.62724

Dekker, JJA & Bob Jonge Poerink, 2022. Analyses ten behoeve van de evaluatie van de pilot steenmarterbeheer in Fryslân. DOI: 10.13140/RG.2.2.20298.85444

Dekker, JJA, JM Drees, MP Moerman, M. Nijssen, JGB Oostermeijer & L Seip, 2022. Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen. Rapport nummer OBN-2017-86-DK. VBNE, Driebergen.

Jonge Poerink, B, JJA Dekker & JM Van der Ende, 2022. Monitoring kleine marterachtigen provincie Fryslân 2021. Rapportnummer 20220205, Ecosensys en Jasja Dekker Dierecologie, Zuurdijk / Arnhem.

Dekker, JJA, 2021. Prognose ontwikkeling van damhertenpopulaties in de zuidelijke Lauwersmeer en de Marnewaard. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem.

Dekker, JJA & E Van Norren, 2021. Achteruitgang van haas en konijn sinds 1950. Oorzaken en beschermingsmogelijkheden. Rapport 2020.24. Zoogdiervereniging, Nijmegen. pdf

Dekker, JJA, 2021. Kerkuilen op hun plek. Effectiviteit van rollers en zitpalen ter vermindering van verkeerslachtoffers onder kerkuilen bij de N242 en de A7 in de Wieringermeer. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem. pdf

Norren, E van, JJA Dekker & H Limpens, 2020. Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Rapport 2019.026. Zoogdiervereniging, Nijmegen. link

Dekker, JJA & B Jonge Poerink, 2020. Nestpredatie weidevogels in Fryslân in 2017-2020. Jasja Dekker Dierecologie & Ecosensys, Arnhem/Zuurdijk. pdf

Jonge Poerink B. & J.J.A. Dekker, 2020. Terreingebruik steenmarters in weidevogelgebieden in Fryslân en Groningen – 2020. Ecosensys / Jasja Dekker Dierecologie , Zuurdijk / Arnhem. link

Jonge Poerink, B, JJA Dekker & E Oosterveld, 2020. Monitoring pilot project beheer steenmarters 6 beheergebieden provincie Fryslân – 2020. Ecosensys / Jasja Dekker Dierecologie / Altenburg & Wymenga, Zuurdijk / Arnhem / Veenwouden. pdf

Jonge Poerink, B, JJA Dekker & AHJ Loonstra, 2020. Nestsucces en kuikenoverleving van weidevogels in  het Reitdiep en de Winsumermeeden in 2020. Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie, Zuurdijk / Arnhem. link

Jonge Poerink, B & JJA Dekker 2020. Monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied Soarremoarre, provincie Fryslân – 2020. Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie, Zuurdijk / Arnhem.

Jonge Poerink, B. & JJA Dekker, 2020. Monitoring migratie Ruige dwergvleermuis  Houtribdijk 2018 – 2019. Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie, Zuurdijk / Arnhem.

Dekker, JJA & SHM Van Rijn, 2020. Terreingebruik en herkomst van prooien van broedende kerkuilen in Noord- en Zuid-Holland. Jasja Dekker Dierecologie & Delta Milieu, Arnhem/Culemborg. pdf

Dekker, JJA & B Jonge Poerink, 2019. Gebruik van lanen door ingekorven vleermuizen in Midden-Limburg. Jasja Dekker Dierecology & Ecosensys, Arnhem/Zuurdijk.

Norren, E van, G Müskens, J Dekker & M La Haye, 2019. Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2019. Rapport 2019.023 Zoogdiervereniging, Nijmegen.

van den Brink, BDB & JJA Dekker, 2019. Damherten in Fryslân, verkenning en blik op de toekomst. Houwerzijl, Boerema & van den Brink b.v./Jasja Dekker Dierecologie, rapport nummer 20190105D.

Norren, E van, M La Haye, G Müskens & J Dekker, 2018. Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2018. Rapport 2018.22. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Jonge Poerink, B & J Dekker, 2018. Migratieperioden van de ruige dwergvleermuis in Nederland. Ecosensys & Jasja Dekker Dierecologie voor Rijkswaterstaat. pdf

Dekker, J & B Houben, 2018. Terreingebruik van edelherten in Het Groene Woud. Een analyse van het eerste half jaar in de Brabantse natuur. ARK Natuurontwikkeling, Brabants Landschap & Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem. pdf

Dekker, JJA , 2017. Verkeerslachtoffers onder kerkuilen in Noord- en Zuid-Holland. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem. pdf

Jonge Poerink, B,  J Dekker &  K van Bochove, 2017. Pilotproject predatie weidevogels door steenmarters in de provincie Fryslân. Jonge Poerink Milieu Advies, Jasja Dekker Dierecologie & Datura, Zuurdijk. Op aanvraag.

E Klop, J Dekker, E van der Zee & A Rippen, 2017. Monitoring vleermuizen en overige natuurwaarden Windpark Noordoostpolder. Zomer 2017. A&W-rapport 2421. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.

Dekker, JJA & R Janssen, 2017.  Notitie zomertelling Ingekorven vleermuis Midden-Limburg 2017. Jasja Dekker Dierecologie & Bionet Natuuronderzoek, Arnhem/Stein. pdf

Van Rijn, SHM & JJA Dekker, 2016. Zeearenden in Nederland. Een kennisoverzicht van de verzamelde gegevens tot en met 2016. Rapport 2016-03. Jasja Dekker Dierecologie & Delta Milieu, Arnhem/Culemborg. pdf

Elmeros, M & JJA Dekker, 2016. Fumbling in the dark – effectiveness of bat mitigation measures on roads – Final report. Conference of European Directors of Roads, Brussel.  pdf    project site

Elmeros, M, JJA Dekker, HJ Baagøe, I Garin, M Christensen, 2016. Fumbling in the dark – effectiveness of bat mitigation measures on roads. Bat mitigation on roads in Europe – an overview. Conference of European Directors of Roads, Brussel. (pdf on project site)

Dahl Møller, J,  JJA Dekker, HJ Baagøe, I Garin, A Alberdi, M Christensen & M Elmeros, 2016. Fumbling in the dark – effectiveness of bat mitigation measures on roads. Effectiveness of mitigating measures for bats – a review. Conference of European Directors of Roads, Brussel. (pdf op project site)

Elmeros, M, J. Dahl Møller, JJA Dekker, I Garin, M Christensen, HJ Baagøe, 2016. Fumbling in the dark – effectiveness of bat mitigation measures on roads.  Bat mitigation measures on roads – a guideline. Conference of European Directors of Roads, Brussel. (pdf op project site)

Dekker, A Berthinussen, E Ransmayr, F Bontadina, F Marnell, G Apoznański, J Matthews, JD Altringham, ML Ujvári, S-J Phelan, S Roué, T Kokurewicz, U Hüttmeir, V Loehr, V Reiss-Enz, ET Fjederholt, HJ Baagøe, I Garin,J Dahl Møller, L Dalby, M Christensen & M Elmeros, 2016. Fumbling in the dark – effectiveness of bat mitigation measures on roads. Future research needs for the mitigation of the effects of roads on bats. Conference of European Directors of Roads, Brussel. (pdf op project site)

Dekker, J.J.A. (redactie), 2016. Verslag minisymposium “Verwilderde katten in natuurgebieden”. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem. als pdf (bijlagen zijn apart op te vragen per e-mail)

Dekker, J.J.A. 2016. Onderzoeksprogramma verwilderde katten Texel. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem.  Beschikbaar op aanvraag.

Dekker, J.J.A. 2016. Pilot Effectiviteit van Tupoleum tegen vraatschade door ree in grootfruitteelt. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem. als pdf

Stef van Rijn, Jasja Dekker en René Janssen, 2015. Voedselbeschikbaarheid voor muizenetende roofvogels in graslanden in Midden- en Zuid-Limburg. Een onderzoek naar jaagsucces van muizenetende roofvogels in graslanden gerelateerd aan de beschikbaarheid van (veld)muizen, de vegetatiestructuur, landgebruik en beheer. Delta Milieu, Jasja Dekker Dierecologie & Bionet Natuuronderzoek. als pdf

Dekker, J.J.A. 2015. Beoordeling van het onderzoek aan ecologische effecten van Damherten op flora en fauna in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem.

Janssen, R., J.J.A. Dekker & J.L. Mulder, 2015. De wilde katten van het Vijlenerbos. Onderzoek naar het terreingebruik in 2014-2015. Bionet Natuuronderzoek, Jasja Dekker Dierecologie & Mulder Natuurlijk, Stein.

Dekker, J.J.A., 2014. Tellingen Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter op 3 en 4 november 2014.  Staatsbosbeheer, Driebergen.

Dekker, J.J.A., R. Janssen, T. Molenaar & J.R. Regelink, 2014. Populatieontwikkeling ingekorven vleermuizen in Midden-Limburg. Rapport RA12119-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer, Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem & Bionet Natuuronderzoek, Stein. pdf

Janssen, R., J. Dekker, T. Molenaar & J. Regelink, 2014. Ingekorven vleermuis in Midden- Limburg. Populatieontwikking van de ingekorven vleermuis in Midden-Limburg in 2012 en de  uitgevoerde acties. Bionet (Stein)/ Jasja Dekker Dierecologie(Arnhem)/ Regelink Ecologie&Landschap (Mheer). 15 pag.

Melman, Th. C. P., M. Hammers, J. Dekker, F.G.W.A. Ottburg, A. Cormont, G.A.J.M Jagers op Akkerhuis, W.A. Ozinga & J. Clement, 2014. Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Alterra-rapport 2504, Alterra, Wageningen. (link)

K. Haysom, J.J.A. Dekker, J. Russ, T. van der Meij & A. van Strien, 2014. European bat population trends. A prototype biodiversity indicator. EEA Technical report No 19/2013. European Environment Agency, Denmark. pdf

H. van Oosten, A. Kooijman, C. van Turnhout, J. Dekker, A. van den Burg & M. Nijssen, 2013. Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in de duinen Eindrapportage 1e fase 2009-2011. Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur & Ministerie van Economische zaken. pdf

Dekker, J.J.A., 2013. Tellingen Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter op 29 en 30 oktober 2013.  Staatsbosbeheer, Driebergen.

P. Cornelissen, J. Kuiper & J.J.A. Dekker, 2013. Vegetatie, grote herbivoren, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen. Verslag van monitoring periode 1 mei 2012 t/m 30 april 2013. Staatsbosbeheer, Driebergen. pdf

G.W.T.A. Groot Bruinderink, P.W. Goedhart, D.R. Lammertsma & J.J.A. Dekker, 2013. Schadevoorzakende zoogdiersoorten in Nederland. Inzicht in de betrouwbaarheid van aantalsbepalingen. Alterra-rapport 2426. Alterra, Wageningen.

J.J.A Dekker & J.M. Drees., 2013. Haalbaarheidsstudie bijplaatsing konijnen op Schiermonnikoog ten behoeve van herstel van de populatie. Jasja Dekker Dierecologie & Bureau Drees, Arnhem/Groningen.

J.J.A. Dekker, 2013. Advies konijnen Borrendammebuurt. Rapport van Jasja Dekker Dierecologie, Arnhem.

J.R. Regelink & J.J.A. Dekker, 2013. Grijze grootoorvleermuis en gewone grootoorvleermuis in het Zuid-Nederlandse landschap. Telemetrie onderzoek naar landschapsgebruik. Rapport RA9009-01, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer.

E. Klop, E. Klop, J. Dekker 2012. Ecologische beoordeling uitbreiding Windpark Delfzijl-Zuid. A&W-rapport 1857 Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden.

Dekker, JJA, 2012. Tellingen Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter op 5 en 6 November 2012. Staatsbosbeheer, Driebergen.

Limpens, H.G.J.A., J.J.A. Dekker, E.A. Jansen, & H. Huitema, 2011. Lichtproef vleermuizen Kuindervaart. Rapport 2011.18. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Geert Groot Bruinderink & Jasja Dekker, 2010. Inventarisaties van hoefdieren in de Oostvaardersplassen. Rapport 2010.06. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Dekker, JJA & G.W.T.A. Groot Bruinderink, 2010. Effecten van populatiebeheer op gedrag van ree, damhert, edelhert en wild zwijn. Rapport 2010.071.  Zoogdiervereniging, Nijmegen. pdf

Dekker, JJA, 2010. Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen van Schiphol Airport in 2010. Rapport 2010.70. Zoogdiervereniging, Arnhem.

Dekker, JJA, 2010. Populatieomvang van eikelmuizen in het Savelsbos. Rapport 2010.47. Zoogdiervereniging, Nijmegen. pdf

Dekker, J.J.A, R.M. Koelman, G. Schut & E. van Nieuwenhuijsen, 2009. Telemetrisch onderzoek naar het landschapsgebruik van de eikelmuis in Zuid-Limburg. Zoogdiervereniging-rapport 2009.58. Zoogdiervereniging, Nijmegen. pdf

Regelink, J.R. & JJA Dekker, 2009. De ingekorven vleermuis in het Noord-Brabantse landschap. Onderzoek naar verspreiding en landschapsgebruik. Rapportnummer: RA0801-01. Regelink Ecologisch onderzoek, Rheden.

Bekker, DL & JJA Dekker, 2009. Sterfte onder bosspitsmuizen als gevolg van onderzoek met inloopvallen. Rapport 2009.022, Zoogdiervereniging, Arnhem. pdf

J.J.A. Dekker, D. Wansink & S.J. Vreugdenhil, 2008. Beschermingsplan kleine marterachtigen Noord-Brabant. Zoogdiervereniging & Provincie Noord-Brabant.

Dekker, JJA, JR Regelink & EA Jansen, 2008. Actieplan voor de ingekorven vleermuis. VZZ rapport 2008.22. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Janssen, R J van Schaik, B. Kranstauber en JJA Dekker, 2008. Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg. VZZ rapport 2008.55. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Dekker, JJA,& DL Bekker 2008. Veldmuispopulaties in Nederland: is er sprake van cycli en kunnen plagen voorspeld worden? VZZ rapport 2008.017. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Dijkstra, V & J Dekker, 2008. Risico-assessment uitheems eekhoorns. VZZ rapport 2008.10. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Drees, JM, JJA Dekker, A Lavazza & L Cappucci, 2007. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties. VZZ rapport 2007.17, Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Dekker, JJA, H.J.G.A. Limpens, J.R. Regelink & E.A. Jansen, 2007. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006, Deel 6. de ingekorven vleermuis. VZZ rapport 2007.23. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf

Dekker, JJA & Limpens, H.J.G.A., 2007. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2006, Deel 7. Zwermlocaties. VZZ rapport 2007.24. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. pdf